Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu Internetowego

1 Definicje

 1. Dzień roboczy– dzień od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Klient– Użytkownik który dokonał Rezerwacji Towaru w Sklepie za pośrednictwem witryny internetowej (Witryna).
 3. Konsument– konsument w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Regulamin– niniejszy regulamin.
 5. Rezerwacja– złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży konkretnych Towarów określonych w rezerwacji.
 6. Kanał internetowy– kanał komunikacyjny udostępniony przez Sprzedawcę, celem dokonania przez Użytkowników Rezerwacji w Sklepie pod adresem sklep.browarlwowek.pl
 7. Sklep– punkt sprzedaży prowadzony przez Sprzedawcę w Lwówku Śląskim, ul. Romualda Traugutta 7, 59-600 Lwówek Śląskim.
 8. Sprzedawca– Browar Lwówek Spółka z o.o z siedzibą w Lwówek Śląski, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000330597, REGON: 141817105, NIP: 5242678719, adres: ul. Romualda Traugutta 7, 59-600 Lwówek Śląski, posiadająca ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających do 4,5% alkoholu oraz na piwo.
 9. Towar– rzeczy oznaczone co do gatunku, które mogą być przedmiotem sprzedaży zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 10. Użytkownik– osoba zarejestrowana, która ukończył 18 rok życia, odwiedzająca Witrynę.
 11. Witryna– prowadzona w języku polskim platforma on-line przeznaczona do prezentacji towarów Sprzedawcy dostępnych w Sklepie pod adresem sklep.browarlwowek.pl  Prezentacja towaru na Witrynie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

2 Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa warunki korzystania przez Użytkowników z Witryny, dokonywania Rezerwacji i odbioru Towaru.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa w tym zwłaszcza:
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 344),
 • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 287.),
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018, poz. 1025 ze zm.).

3 Użytkownicy uprawnieni do Rezerwacji

 1. Uprawnionym do dokonania Rezerwacji jest osoba która:
 • ukończyła 18 rok życia, co zostaje oświadczone poprzez wskazanie daty urodzin,
 • zaakceptowała postanowienia Regulaminu, co następuje w drodze zaznaczenia tej okoliczności przez Użytkownika w treści formularza zmówienia/rezerwacji.

4 Rezerwacje i Odbiór

 1. Rezerwacje przyjmowane są poprzez Kanał internetowy dostępny na Witrynie.
 2. Do skutecznego złożenia Rezerwacji niezbędne jest urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych i poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 3. Dokonując Rezerwacji Użytkownik wybiera Towar, sposób płatności spośród określonych w §5 ust. 2 Regulaminu oraz sposób odbioru – osobisty lub za pośrednictwem firmy kurierskiej, zgodnie z ust.6.
 4. Rezerwacja jest dokonana z chwilą zapłaty za Towar określony zgodnie z ust. 3.
 5. Do sprzedaży dochodzi z chwilą odbioru Towaru ze Sklepu.
 6. Sprzedawca nie wysyła Towaru. W przypadku braku możliwości odbioru osobistego Klient we własnym imieniu może zlecić Konsultantowi odbiór Towaru ze Sklepu. Konsultant w ramach tego zlecenia upoważniony jest:
  • odebrać Towar ze Sklepu,
  • przekazać Towar firmie kurierskiej, celem doręczenia Klientowi.
 7. W przypadku wybrania przez Klienta opcji odbioru Towaru przez Konsultanta jego wydanie Klientowi następuje w momencie wydania Konsultantowi przez Sprzedawcę zarezerwowanych Towarów.
 8. Zaznaczając w treści Rezerwacji opcję odbioru towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej Klient oświadcza, że upoważnia Konsultanta do odbioru Towaru w jego imieniu w Sklepie oraz przekazania Towaru firmie kurierskiej, celem doręczenia Klientowi.
 1. Firma kurierska zamawiana jest przez Klienta na jego koszt i ryzyko.
 2. W przypadku zlecenia odbioru zarezerwowanego Towaru firmie kurierskiej, Klient akceptuje, iż jej przedstawiciel będzie uprawniony do wylegitymowania osoby odbierającej Towar, w celu potwierdzenia jej pełnoletności oraz ma obowiązek odmówić wydania Towaru w przypadku stwierdzenia, iż osoba odbierająca Towar jest niepełnoletnia lub nietrzeźwa. W takim przypadku Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru.
 3. Klient oświadcza, że bez względu na wybraną formę odbioru Towaru, zostanie on odebrany przez osobę pełnoletnią i nie znajdującą się w stanie nietrzeźwości.
 4. Po złożeniu Rezerwacji Klient otrzymuje na adres e-mail przypisany do jego Konta potwierdzenie przyjęcia Rezerwacji oraz szczegóły jej dotyczące.
 5. Towar objęty Rezerwacją gotowy jest do odbioru w Sklepie lub zostanie wydany Konsultantowi (w przypadku zlecenia jego odbioru przez Konsultanta) najpóźniej w trzecim Dniu Roboczym po dokonaniu Rezerwacji. W przypadku niemożności realizacji Rezerwacji w tym terminie Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez Sprzedawcę na przypisany do Konta adres e-mail.
 6. Sprzedawca zastrzega możliwość anulowania lub nie przyjęcia Rezerwacji lub odmowy wydania Towaru, jeżeli:
  • Towar jest niedostępny w magazynie Sprzedawcy;
  • podane przez Klienta dane są niekompletne, błędne lub budzą uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości;
  • Klient nie odebrał Towarów objętych poprzednią Rezerwacją;
  • pojawiły się zdarzenia losowe, na które Sprzedawca nie miał wpływu.

5 Ceny i formy płatności

 1. Wszystkie ceny prezentowane na Witrynie są cenami brutto (zawierają podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami) i wyrażone są w złotych polskich. Ceną wiążącą jest cena podana na Witrynie przy Towarze w chwili dokonywania Rezerwacji.
 2. Całkowita wartość Rezerwacji obejmuje łączną cenę brutto zamawianych Towarów jak też koszty odbioru Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej, jeżeli Klient wybrał taką opcję.
 3. Zapłaty Klient może dokonać według swojego wyboru za pośrednictwem jednego z poniższych sposobów:
  • osobiście przy odbiorze Towaru w Sklepie;
  • portal płatności internetowych przelewy24, spółka akcyjna PayPro z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań
  • inne wskazane w regulaminie

6 Reklamacje

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@browarlwowek.pl bądź pisemnie albo osobiście pod adresem Browar Lwówek Spółka z o.o, ul. R. Traugutta 7, 59-600 Lwówek Śląski.
 2. Sprzedawca prosi o oznaczenie w reklamacji informacji o nieprawidłowościach (ich opisu, daty wystąpienia), swoich danych kontaktowych, żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową. Wskazany sposób złożenia reklamacji ma jedynie charakter instrukcyjny, mający na celu skuteczne i szybkie rozpatrzenie reklamacji, która będzie skuteczna i zostanie rozpoznana bez względu na sposób jej złożenia.
 3. Sprzedawca zajmie stanowisko względem reklamacji niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, brak reakcji Sprzedawcy oznacza uznanie reklamacji.
 4. W przypadku wystąpienia wad, Towar może zostać wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), Sprzedawca zwróci Klientowi równowartość ceny Towaru, obniży jego cenę lub zaoferuje mu inne, dostępne u siebie Towary do wyboru. Klient ma prawo wyboru roszczenia.
 5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi dostarczy wadliwe Towary do Sklepu na koszt Sprzedawcy.
 6. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 7. Sklep odpowiada przed Klientem na podstawie prawa rękojmi regulowanego przez Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24 miesięcy. Dokładny opis procedury reklamacyjnej znajduje się w §6 niniejszego regulaminu.

7 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni od dnia odbioru Towaru odstąpić od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia do Sprzedawcy na adres email:sklep@browarlwowek.pl lub na adres Browar Lwówek Spółka z o.o, ul. Romualda Traugutta 7, 59-600 Lwówek Śląski., przed upływem 14 dniowego terminu.
 2. Do oświadczenia o odstąpieniu Konsument powinien dołączyć dowód zakupu Towaru, lub w inny sposób wykazać zakup Towarów.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów sprzedaży:
  • w których przedmiotem świadczenia jest Towar wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w których przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  • w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli.
 1. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania Towaru do Sklepu na adres: Browar Lwówek Sp. Z o.o. , ul. Romualda Traugutta 7, 59-600 Lwówek Śląski.
 2. Sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy w całości lub w części, zwróci Konsumentowi dokonaną przez niego płatność za zwrócone Towary.
 3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o których mowa w punkcie poprzedzającym, do chwili dokonania przez Konsumenta zwrotu Towarów, których dotyczy odstąpienie od umowy, lub dostarczenia przez Konsumenta potwierdzenia, że Towary te odesłał, w zależności od tego, które z tych zdarzeń (zwrot czy dostarczenie potwierdzenia) nastąpi wcześniej.
 4. Sprzedawca zwróci Konsumentowi środki pieniężne w taki sam sposób w jaki Konsument dokonał zapłaty.
 5. Konsument nie może odstąpić od umowy w odniesieniu do Towarów stanowiących napoje alkoholowe, które zostały przez Konsumenta otwarte.
 6. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnień Klienta wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru z umową.

8 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika w ramach Konta, przy składaniu przez Klienta Rezerwacji w Sklepie przez Kanał internetowy jest Sprzedawca: dane kontaktowe Sprzedawcy – Browar Lwówek Sp. Z o.o., ul. Romualda Traugutta 7,59 -600 Lwówek Śląski, adres email: zamowienia@browarlwowek.pl
 1. Przetwarzanie danych osobowych o których mowa w ust. 1 jest niezbędne dla potrzeb prowadzenia Konta lub realizacji Rezerwacji. Podstawą prawną przetwarzania danych przez Sprzedawcę jest art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), dalej zwanego „RODO”, tj. jest niezbędne do prowadzenia Konta Użytkownika lub realizacji Rezerwacji oraz przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedawcę.
 2. Podanie danych przez Użytkownika i Klienta jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia złożenie Rezerwacji.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą przez Sprzedawcę przez okres obsługi Konta oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń stron z niej wynikających oraz dla wypełnienia obowiązków sprawozdawczych przed właściwymi organami, w szczególności Urzędami Skarbowymi.
 4. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza UE) lub organizacji międzynarodowej. Ich odbiorcami mogą być jednak podmioty świadczące usługi księgowe i informatyczne na rzecz Sprzedawcy.
 5. Na zasadach uregulowanych w art. 15 – 21 RODO Użytkownikowi przysługuje prawo do dostępu do danych, prawo do uzyskania ich kopii, prawo do ich sprostowania, prawo do żądania ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, a także prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9 Polityka prywatności. Pliki cookies.

 1. Sprzedawca w ramach prowadzonej Witryny i Kanału Internetowego pozyskuje w drodze dobrowolnej zgody Użytkowników pliki cookies w celu zapewnienia funkcjonalności Witryny i Kanału internetowego.
 2. Użytkownicy wyrażają dobrowolną zgodę na zamieszczenie plików cookies przez Witrynę lub Kanał Internetowy i przetwarzanie danych w nich zawartych oraz informowani są o tym w drodze odpowiedniego komunikatu w Witrynie. Po wyrażeniu zgody na zamieszczenia plików cookies przez Witrynę lub Kanał Internetowy, Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie w swoim oprogramowaniu do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa). Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat powinna zawierać pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej
 3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Witryny. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Sprzedawca.
 5. W przypadku gdy pliki cookies stanowić będą dane osobowe Użytkownika, zastosowanie do nich znajdą odpowiednie przepisy prawa, w szczególności zaś Sprzedawca informuje, iż w takim wypadku:
  • administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, którego dane kontaktowe określone zostały w §8 ust. 1 niniejszego Regulaminu,
  • przetwarzanie danych odbywa się za dobrowolną zgodą Użytkownika, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, jednakże podanie tychże danych jest niezbędne do celu w którym zostały pozyskane, tj. zapewnienia funkcjonalności Witryny i Kanału Internetowego,
  • dane przetwarzane będą przez Sprzedawcę do czasu wycofania zgody przez Użytkownika na ich przetwarzanie lub wniesienia sprzeciwu,
  • dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza UE) lub organizacji międzynarodowej. Ich odbiorcami mogą być jednak podmioty świadczące usługi księgowe i informatyczne na rzecz Sprzedawcy,
  • na zasadach uregulowanych w art. 15 – 21 RODO Użytkownikowi przysługuje prawo do dostępu do danych, prawo do uzyskania ich kopii, prawo do ich sprostowania, prawo do żądania ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, a także prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10 Postanowienia końcowe

 • Wszystkie prezentowane w Witrynie i Kanale internetowym nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi.
 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy wynikające z niewłaściwego działania serwera, na którym umieszczona Witryna i Kanał Internetowy; tyczy się to w szczególności skutków błędów w działaniu stron internetowych, brak dostępu do nich oraz innych awarii, uszkodzeń lub zakłócenia w funkcjonowaniu usług internetowych.
 • Klient zobowiązany jest do nieumieszczania w Witrynie i Kanale Internetowym treści o charakterze bezprawnym.
 • Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: hnp://uokik.gov.pl.
 • Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem www.sklep.browarlwowek.pl oraz w wersji pisemnej w Sklepie.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu.

11 Własność intelektualna

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu sklep.browarlwowek.pl jak i www.browarlwowek.pl (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.
 2. Wszelkie prawa autorskie majątkowe i osobiste do elementów serwisu (graficznych, tekstowych, graficznych itp.), za wyjątkiem tych do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich, są zastrzeżone. Serwis chroniony jest przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U.2018.1191) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U.2019.1010).

10 Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.
 3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.
 4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres e-mail wskazany w zamówieniu.
 5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie natychmiast po publikacji
 6. Sklep uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego.
 7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu właściwe jest prawo polskie, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.